Để học tập hiệu quả tại Hava, các con kết hợp học trên website và học trực tuyến trong nhóm hỗ trợ riêng dành cho các bạn học sinh Hava.